Definície pojmov

Akontácia

Akontácia predstavuje prvú navýšenú splátku úveru. Ide zvyčajne o určité percento z celkovej ceny pôžičky alebo leasingu. [Celá definícia »]

Americká hypotéka

Americká hypotéka je osobitný druh hypotéky, ktorý sa odlišuje od pravej hypotéky tým, že peniaze vám poskytnuté nemusia byť bezprostredne použité [Celá definícia »]

Amortizácia

Amortizácia alebo splatenie dlhu splátkami, ktoré ste si vopred dohodli so spoločnosťou, ktorá vám peniaze poskytla. [Celá definícia »]

Anuitná splátka

Anuitná splátka alebo pravidelná splátka – jej výška zostáva stále rovnaká – nemení sa. Jej základ je v splátke istiny a splátkach úrokov. [Celá definícia »]

Banka

Banka alebo spoločnosť, ktorej bola udelená licencia na bankovníctvo. Každá banka vo svojej hlavnej činnosti zhromažďuje voľné financie, ktoré samozrejme dokáže [Celá definícia »]

Bonita

Bonita je schopnosť splácať pôžičku – úver. Je to schopnosť klienta splácať riadne a načas svoje záväzky. [Celá definícia »]


Celková dlžná suma

Celková dlžná suma je celá finančná čiastka, ktorú má dlžník voči svojmu veriteľovi, nezahŕňa len požičané peniaze, ale aj ďalšie poplatky [Celá definícia »]

Čerpanie

Čerpanie v pôžičkovej sfére znamená čiastočné využitie poskytnutého úveru. [Celá definícia »]

Debetný úrok

Debetné úroky sa účtujú do “prevádzkovej réžie” v celej výške. [Celá definícia »]

Diskontný úver

Krátkodobá pôžička, pri ktorej banke odkupuje zmenku/y pred uplynutím jej platnosti za cenu sumy zmenky zníženej o diskont. [Celá definícia »]

Dlh

Dlh je pohľadávka je druh finančného produktu, pri ktorom vystupujú dve strany – dlžník a veriteľ, v mnohých prípadoch je preukázanie dlhu [Celá definícia »]

Dlžník

Dlžník je človek, ktorý si požičal od určitého veriteľa finančné prostriedky, ktoré neskôr musí začať splácať. Ak dlžník nespláca podľa plánu / dohody, môže sa dostať [Celá definícia »]

Doba splatnosti

Obdobie, v ktorom musí byť celá suma najneskôr splatená. Môže sa okamžite skrátiť vďaka predčasnému splateniu pôžičky. [Celá definícia »]

Finančný leasing

Finančný leasing môžeme definovať ako prenájom predmetu leasingu resp. leasing nájomcom od leasingového prenajímateľa. Zmluva obsahuje splátkový kalendár a stanovené predkupné právo [Celá definícia »]

Fixácia úrokovej sadzby

Využíva sa u dlhodobých pôžičiek a hypoték. Vo fixovanom období sa nemení úroková sadzba ani splátka. [Celá definícia »]

Hypotéka

Pôžička pri ktorej zakladáte nehnuteľnosť. Úroková suma sa odvýja od hodnoty nehnuteľnosti. Môže byť bezúčelová no najčastejšie sa využíva na kúpu [Celá definícia »]

Inkaso

Služba v bankách, pri ktorej sa realizuje automatický prevod peňazí v prospech spoločnosti poskytujúcej službu, ktorú pravidelne využívame. [Celá definícia »]

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra nehnuteľností sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľností [Celá definícia »]

Konsolidácia pôžičiek

Jedná sa o zjednotenie viacerých pôžičiek do jednej. Zlúčenie niekoľkých úverov do jedného prináša klientovi výhodnejšie podmienky hlavne čo sa týka [Celá definícia »]

Kreditná karta

Kreditná karta poskytuje krátkodobú pôžičku v bezúročnom období kedykoľvek ju potrebujete s bezúčelovým využitím. V prípade nesplatenia v tomto období majú [Celá definícia »]

Leasing

Leasing alebo nákup na splátky je finančná operácia, pri ktorej platíme za vec formou pravidelných vopred dohodnutých splátok . Obecne sa su [Celá definícia »]

LTV

LTV – loan to value, výška úveru oproti odhadnutej cene nehnuteľnosti [Celá definícia »]

Nebanková hypotéka

Sú poskytované súkromnými subjektami s vlastnými podmienkami, s dlhou dobou splatnosti ale výrazne vyšším úrokom a vyššími vedľajšími poplatkami ako v [Celá definícia »]

Nebankový subjekt

Požičiavanie u takýchto subjektov (nebankových subjektov) využívajú hlavne ľudia, ktorí neuspeli v bankách. Vo všeobecnosti pri požičiavaní u nebankovky vybavujete menej [Celá definícia »]

Neúčelová pôžička

Je úver bez dokladovania využitia úveru. Je to tzv. pôžička na čokoľvek (v niektorých inštitúciách aj ako spotrebný úver na čokoľvek). Takéto [Celá definícia »]

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, vedený príslušným súdom, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje, týkajúce sa podnikateľov, obchodných spoločností, družstiev [Celá definícia »]

Občiansky zákonník

Čo je to občiansky zákonník?  Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva. Takýto zákonník existuje na slovensku, [Celá definícia »]

Operatívny leasing

Ak po ukončení leasingu zostáva predmet vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, hovorí sa o operatívnom leasingu. Doba trvania operatívneho  leasingu býva [Celá definícia »]

Osobný bankrot

Je návrh na oddĺženie pri viacerých dlhoch, ktoré môže mať dve formy: predaj všetkého majetku po dobu 5 rokov žiť zo životného minima Takýto návrh sa podáva na [Celá definícia »]

p.a.

p.a. je z latinčiny per annum, v preklade ročne. s výrazom sa stretávame pri úrokoch, ak pri úroku nie je okrem percenta [Celá definícia »]

p.m.

p.m. – z latinského per mensem, v preklade mesačne, mesačné úrokovacie obdobie. obľúbená skratka pri pôžičkách, keďže mesačný úrok je nižší [Celá definícia »]

Poistenie

Poistiť pôžičku sa dá voči smrti, dočasnej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania, invalidite alebo iným nečakaným udalostiam, ktoré by mohli spôsobiť vašu [Celá definícia »]

Povolené prečerpanie účtu

Povolené prečerpanie účtu alebo kontokorentný úver je čerpanie financií z bežného účtu, aj keď sa na ňom v danej chvíli požadovaná suma nenachádza. V súčasnosti povolené [Celá definícia »]

Refinancovanie pôžičky

Sa využíva pri dlhodobých pôžičkách, pri ktorých sme mali zjednané určité podmienky, ktoré sa nám už nemusia zdať výhodné alebo sme vo [Celá definícia »]

Pôžička

Pôžička je rýchly spôsob dostať sa k finančným prostriedkom a to buď v banke alebo nebankovej spoločnosti. Orientovanie sa v pôžičkách však [Celá definícia »]

Predčasné splatenie úveru

Splatenie pôžičky alebo úveru je možné aj predčasne pred uplynutím splátkovej doby, no môže stáť istý poplatok. [Celá definícia »]

Preklenovací úver

Umožňujú preklenúť dobu do pridelenia riadneho úveru. Vďaka nim je možné sa skôr dostať k finančným prostriedkam napr. na kúpu nehnuteľnosti. [Celá definícia »]

Register dlžníkov

Centrálny register dlžníkov je národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje zistiť nesplatené záväzky osôb aj ekonomických subjektov. [Celá definícia »]

RPMN

RPMN – je ročná percentuálna miera nákladov, je číslo v percentách, ktoré spotrebiteľovi ponúka možnosť jednoducho sa orientovať v spotrebiteľských úveroch. [Celá definícia »]

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje finančnej inštitúcií za vaše záväzky voči nej, čiže splatí úver namiesto dlžníka keď on nie je [Celá definícia »]

Sankčný úrok

Sankčný úrok vyrubí správca dane zmysle § 35b zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov daňovému subjektu, ak daň priznanú [Celá definícia »]

Splátková spoločnosť

Nebanková spoločnosť, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver za vyššých úrokov ako v banke. Vybavovanie je podstatne jednoduchšie a rýchlejšie, tovar si častokrat [Celá definícia »]

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je presný harmonogram výšok a dátumov splátok úveru podľa zmluvy. [Celá definícia »]

Spolužiadateľ

Osoba, ktorá s vami žiada o úver alebo iný finančný produkt. Táto osoba nemusí byť v príbuzenskom stave s vami (väčšinou manžel/ka). [Celá definícia »]

Spotrebiteľský úver

Čo je to spotrebiteľský úver? Je to úver, ktorý sa dá využiť využiť na nákup akéhokoľvek tovaru (elektroniky, nábytku, auta,…). Spotrebný [Celá definícia »]

Stavebné sporenie

Sporenie vlastných úspor vo finančnej inštitúcií, vďaka ktorému môžeme v budúcnosti riešiť otázku bývania. Štát ho podporuje štátnou prémiou. Vďaka sporeniu [Celá definícia »]


Účelová pôžička

Je pôžička, pri ktorej dokladuje využitie poskytnutých finančných prostriedkov (kúpa auta, nehnuteľnosti, prevádzkové potreby firmy atď.). [Celá definícia »]

Úrok

Čo je to úrok? Úrok je príjem pre poskytovateľa úveru, ktorý sa vyrátava z celkovej požičanej sumy. Vypočítanie úrokov z istiny podľa [Celá definícia »]

Úroková miera

Inak aj úroková sadzba je percentuálne vyjadrenie navýšenia požičanej sumy. Najčastejšie sa vyjadrujú v percentách za rok. [Celá definícia »]

Úver

Čo je to úver? Úver je produkt, pri ktorom si klient pôžičiava finančné prostriedky od veriteľa za vopred dohodnutých podmienok. Najdôležitejšie [Celá definícia »]

Úverový limit

Je veriteľom schválený maximálny úverový limit pre klienta. [Celá definícia »]

Úžera

Je pôžička, pri ktorej veriteľ žiada od dlžníka neprimerane vysoké sumy. Úžera je definovaná v § 235 trestného zákona (300/2005 Z.z.) ako: Kto zneužívajúc [Celá definícia »]

Veriteľ

Veriteľ požičiava klientovi finančné prostriedky vo forme pôžičky a úveru za dohodnutých podmienok a požaduje splácanie dohodnutých súm v dohodnutých termínoch. [Celá definícia »]

Vinkulácia

Vinkulácia je viazanie alebo obmedzenie dispozičného práva do splnenia určitých podmienok. Vinkulácia poistenia – viazanie poistného plnenia voči tretej osobe napr. v prípade živelných pohrôm. Vinkulácia vkladu [Celá definícia »]

Zmenka

Čo je to zmenka? Zmenka je písomný záväzok, že majiteľovi bude vyhradená dohodnutá suma v dohodnutej lehote stanovená na zmenke. Platí u [Celá definícia »]

Zmluva o pôžičke

Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na ľubovoľné zaobchádzanie s vecou určenej podľa druhu, ktorá je predmetom danej zmluvy o [Celá definícia »]


- - -
Na tejto stránke sa nachádzajú ochranné známky spoločností (logá), ktoré sú použité vo výlučne informačnom kontexte. Na stránke sa zobrazujú automatické kontextové reklamy. Niektoré finančné a percentuálne hodnoty môžu byť neaktuálne, prosím, overte si ich na oficiálnych stránkach poskytovateľov. Inzeráty pôžičiek prechádzajú kontrolou administrátorov, schválenie negarantujeme. Vymedzujeme si právo upraviť inzerát v prípade chybného znenia.


Copyright © 2019 - AZ Pôžičky.sk - Internetová stránka o pôžičkách a úveroch